• Upcoming Events

    Ingen kommende hendelser

Carl Claxton til Norge 26. Mars!


Den britiske organisasjonen NICE (National Institute for Health and Care Excellence) har gjennomført en større studie der man har beregnet hva ressursbruk i ulike deler av National Health Service generer av helse og leveår. Ved å studere variasjon i dødelighet over tid og på tvers av sykehusområder har man beregnet hva det har kostet å … Les videre

Hva bidrar til økte kostnader i helsetjenesten? Helsedirektoratet diskuterer kostnadsvekst i ny rapport.


Helsedirektoratet (HDIR) på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vurdert om den medisinsk-tekniske utviklingen har bidratt til kostnadsvekst og/eller effektivisering i spesialisthelsetjenesten.

Resultatbasert finansiering: Vil ny kunnskap om at flere liv reddes få betydning?


Er motstanden mot resultatbasert finansiering faglig begrunnet eller er den «kun» forankret i et ideologisk tankegods? På Noradbloggen skriver seniorrådgiver Ingvar Theo Olsen et meget godt innlegg om erfaringene med resultatbasert finansiering (RBF) innen helsesektoren i lav- og mellominntektsland les mer. 

Oppdatering av refusjonskoder for legemidler med forhåndsgodkjent refusjon på blå resept


Refusjonskodene er basert på kodeverkene ICD-10 og ICPC-2. ICD-10 oppdateres årlig, mens ICPC-2 oppdateres med noen års mellomrom. For mer informasjon og endringsdokumentasjon, se: http://www.kith.no/icd-10 og http://www.kith.no/icpc2 Legemiddelverket har oppdatert refusjonskodene i tråd med de endringene som er gjort i ICD-10 og ICPC-2. Dette gjelder kun endringer i kodetekst. Selve refusjonskodene (tretegns- og firetegnskoder) er … Les videre

Sykehusenes økonomi styrkes med 2,7 milliarder i 2014


Regjeringen foreslår å bruke 300 millioner kroner mer til økt aktivitet hos private for å redusere ventetidene. I statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å styrke sykehusenes økonomi med 2,7 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2013. – Regjeringen legger i dag frem et budsjett som spiller på lag med pasientene. Vi styrker sykehusenes økonomi for … Les videre


Professor Ivar Sønbø Kristiansen vil ha en egen handlingsregel som helsevesenet skal prioritere etter. Les mer på: Dagens Medisin

Endring i trinnprismodellen

Endringer i apotekavansen og trinnprismodellen


Statens Legemiddelverk (SLV) melder at trinnprismodellen og apotekenes maksimalprisavanse for salg av legemidler vil endres fra 1.januar 2014 – med forbehold om Stortingets samtykke. Endingene innebærer at  kronetillegget for maksimal avanse heves, og prosenttillegget for de dyreste legemidlene reduseres.  Dette vil gi billige legemidler høyere avanse, og dyrere legemidler får lavere avanse. Nye avansesatser: Av de … Les videre

An Introduction to the Ethical Implications of Economic Evaluations for Healthy Public Policy – National Collaborating Centre for Healthy Public Policy [Canada] – October 2013


National Collaborating Centre for Healthy Public Policy lanserer det første dokumentet i en serie som foretar en kritisk analyse av de etiske implikasjonene av økonomiske evalueringer, særlig i sammenheng med helsepolitikk.

LMI støtter forslag til endringer i prising av byttbare legemidler og apotekenes maksimalavanse ved salg av legemidler


I høringsnotatet Trinnpris og avanse fremmet Helse- og omsorgdepartementet  forslag til endringer i legemiddelforskriften § 12-15 (beregning av trinnpris). Hensikten med forslaget er å justere prisnivået på byttbare legemidler som selges til trinnpris generelt blir lavere i Norge. Samtidig ble det foreslått en endring i apotekenes avanse for salg av legemidler som er regulert med … Les videre